banner
Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2022
Tiếng Việt

Kế hoạch Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020

Ngày đăng: 06/07/2020
Lượt xem: 4913
                    HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
             BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                                     ***
                    Số:    21    -KH/TWHSV
 
 
 
Hà Nội, ngày 29  tháng 6 năm 2020
 

                                                                                 KẾ HOẠCH
       Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020
 
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục sinh viên Việt Nam về lòng yêu nước, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.
- Phát huy kiến thức chuyên môn, tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
2. Yêu cầu
Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiện đại, hiệu quả, lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh việt Việt Nam trong và ngoài nước.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
1. Nội dung:
- Các tác phẩm dự thi về ý tưởng, mô hình, sáng kiến, giải pháp của hội viên, sinh viên nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo; đẩy mạnh hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch tại các đảo tiền tiêu của tổ quốc; giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển, đảo và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Các tác phẩm dự thi đảm bảo có tính đổi mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn.
2. Đối tượng dự thi:
- Là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc; sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài.
- Tác giả tham gia dự thi dạng cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/nhóm).
- Không hạn chế số lượng ý tưởng tham gia của mỗi tác giả.
  3. Thời gian:
- Thời gian gửi ý tưởng dự thi: Từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 22/7/2020.
- Thời gian bình chọn trực tuyến và chấm giải: Từ 12h00 ngày 23/7/2020 đến 17h00 ngày 29/7/2020.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Vận động nguồn lực xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo.
- Chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; Hội Sinh viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai Cuộc thi đúng yêu cầu và thời gian, đảm bảo chất lượng.
- Huy động nguồn lực tổ chức Cuộc thi.
- Thực hiện các hoạt động truyền thông về Cuộc thi.
2. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; Hội Sinh viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương; Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
- Tuyên truyền rộng rãi trong sinh viên về mục đích, ý nghĩa và vận động đông đảo sinh viên tham gia Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên các trường trực thuộc và các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai, thực hiện.
Chi tiết liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam - 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024. 6263.1833; Email: biendao.svvn@gmail.com

 
- Đ/c Trương Thị Mai, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (để b/c);
- Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Trung ương  Đảng (để b/c);
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thư ký Trung ương Hội SVVN (để b/c);
- Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN (để t/h);
- Hội SVVN các tỉnh, thành phố; Hội SVVN các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ trực thuộc Trung ương, Hội SVVN ở nước ngoài (để t/h);
- Lưu VP.
                              TM. BAN THƯ KÝ
              TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC      
 
 
                                          (Đã ký)
 
 
 
                                 Nguyễn Minh Triết
 
 
 
 
  
      HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                             ***
 
 
 
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020
                           
                                       
THỂ LỆ

                      Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020
         (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21-KH/TWHSV ngày 29 /6/2020
           của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)
 
I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
1. Đối tượng dự thi:
- Là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc; sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài.
- Tác giả tham gia dự thi dạng cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/nhóm).
- Không hạn chế số lượng ý tưởng tham gia của mỗi tác giả.
2. Thời gian:
- Thời gian gửi ý tưởng dự thi: Từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 22/7/2020.
- Thời gian bình chọn trực tuyến và chấm giải: Từ 12h00 ngày 23/7/2020 đến 17h00 ngày 29/7/2020.
II. NỘI DUNG
Các tác phẩm dự thi là ý tưởng, mô hình, sáng kiến, giải pháp của thanh thiếu niên nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề của biển, đảo Việt Nam trong các lĩnh vực:
- Tuyên truyền về biển, đảo.
- Bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển đảo.
- Phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục.
- Ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức chuyên môn.
- Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Các tác phẩm dự thi đảm bảo có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn.
III. CÁCH THỨC THAM GIA
  1. Hình thức dự thi:
Các sản phẩm dự thi được đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, không quá 20 trang.
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, cần đảm bảo các phần chính sau:
        
         + Đặt vấn đề.
         + Mục đích, ý nghĩa.
         + Thực trạng.
         + Giải pháp thực hiện
         + Dự toán kinh phí
         + Thiết kế, hình ảnh, video clip minh họa (nếu có)
  1. Cách thức nộp bài:
- Tác giả, nhóm tác giả trình bày nội dung ý tưởng theo quy định của Thể lệ và gửi bài về hòm thư điện tử: biendao.svvn@gmail.com.
- Hồ sơ bản cứng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi:
TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM
Số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 024 6263 1833

3. Tiêu chí chấm giải:
3.1. Điểm Hội đồng giám khảo: Tổng 90 điểm
Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm các ý tưởng dựa trên các tiêu chí:
+ Tính khả thi: 20 điểm
+ Tính sáng tạo: 30 điểm
+ Tính hiệu quả: 20 điểm
+ Điểm ưu tiên (kinh phí đã vẫn động được, phát huy kiến thức chuyên môn sâu, ứng dụng công nghệ mới): 20 điểm
Thời gian chấm giải: Từ 12h00 ngày 23/7/2020 đến 17h00 ngày 29/7/2020.

3.2. Điểm bình chọn: Tổng 10 điểm
  • Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên Page:
 https://www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn
Thời gian: Từ 12h00 ngày 23/7/2020 đến 17h00 ngày 29/7/2020.
  • Yêu cầu bình chọn:
Bước 1: Like page: https://www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn
Bước 2: Like hoặc share tác phẩm dự thi yêu thích.
  • Cách thức tính điểm bình chọn:
+ 1 Like tác phẩm: 1 điểm
+ 1 Share tác phẩm: 2 điểm
  • Kết quả: TOP 10 tác phẩm dự thi có tổng điểm bình chọn cao nhất được cộng điểm thưởng vào tổng điểm chung như sau:
Thứ hạng bình chọn Điểm thưởng
Xếp hạng 1, 2, 3 10 điểm
Xếp hạng 4, 5, 6 8 điểm
Xếp hạng 7, 8, 9, 10 6  điểm
 
 
3.3. Kết quả chung cuộc:
Ban Tổ chức cộng điểm bình chọn và điểm do Hội đồng giảm khảo chấm để thành điểm tổng kết cuối cùng. Lựa chọn 06 ý tưởng có điểm cao nhất để trao các giải thưởng chung cuộc gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 giải Khuyến khích.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
* Giải thưởng chung cuộc:
- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
- 01 giải Nhì trị giá 8.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
- 01 giải Ba trị giá 5.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
- 03 giải Khuyến khích trị giá 2.000.000đ + Bằng khen của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
- Ban tổ chức cuộc thi sẽ thẩm định và lựa chọn các sản phẩm có tính khả thi cao để đầu tư kinh phí triển khai ý tưởng với mức đầu tư tối đa 50.000.000 đồng.
- Các tác giả/nhóm tác giả đạt giải sẽ có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình biển đảo do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.
V. QUY ĐỊNH KHÁC
1. Thí sinh bắt buộc phải đọc kỹ, hiểu và tuân thủ toàn bộ các điều khoản trong thể lệ Cuộc thi, tôn trọng quy định, sự điều hành của Ban Tổ chức trong suốt quá trình dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả Cuộc thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.
2. Các thí sinh phải cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin bắt buộc. Nghiêm cấm việc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
3. Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và hình ảnh, thông tin của người trúng giải cho mục đích truyền thông về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông mà không cần báo trước và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
4. Với giải thưởng bình chọn, tài khoản tham gia dự thi và tài khoản bình chọn phải của người dùng thật, có hơn 100 bạn trong danh sách bạn bè. Nếu ban tổ chức phát hiện thí sinh sử dụng các phần mềm hay sử dụng những tài khoản ảo để tham gia bình chọn, sẽ không tính điểm bình chọn cho bài dự thi, tùy cấp độ vi phạm có thể hủy bỏ kết quả của thí sinh.
5. Bài dự thi phải đảm bảo không vi phạm vấn đề bản quyền. Những bài dự thi vi phạm sẽ không được chọn và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Ban tổ chức có quyền hủy kết quả nếu phát hiện các hành vi gian dối, vi phạm bản quyền. Sau 3 ngày công bố kết quả, Ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại hay thắc mắc nào của người tham gia.
6. Sau thời gian thông báo trao giải một tuần, nếu không liên lạc được với người trúng giải theo thông tin cá nhân đã cung cấp, Ban tổ chức có quyền hủy giải thưởng.
7. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng tất cả những thông tin, hình ảnh, video của người đạt giải để phục vụ chiến dịch truyền thông mà không phải thông báo hay chi trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào cho người đạt giải. Người tham gia phải cam kết cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phải thuộc sở hữu của người tham gia.
8. Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
9. Người dự thi tự chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, đòi bồi thường liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu của bài và sản phẩm dự thi.
10. Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, khủng bố tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu đăng ký của thí sinh, ban tổ chức giữ quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ Cuộc thi và thông báo với thí sinh dự thi trong thời gian sớm nhất.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Link: http://hoisinhvien.com.vn/pic/FileLibrary/KH%20va%20The%20le%20Cuoc%20thi-Fina_625-.pdf?fbclid=IwAR0b5_hc9009HkbnAdwIlE_6l8ixWxgEF2qeKaQt_Y8S3y6urD8JtyU4Opc

bnp1bnpp1p2Thánh GióngCổng tình nguyện
OLP TASPVBVinGroup
----Liên kết website----
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ðiện thoại: 04.62631849; Fax : 04.38263874
Email: vanphonghsvvn@gmail.com


Đang online:
10
Tổng truy cập:
22.881.299
fbggtw